Szczegółowe warunki gwarancji:

Gwarancja na produkt jest udzielana przez Producenta.

Czas trwania gwarancji – 1 rok.

Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium Polski.

Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego oraz nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towaru. W przypadku wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia będące wynikiem nieprawidłowego użytkowania lub prac wykonanych przez osoby, które nie zostały odpowiednio przeszkolone. Nie ponosi także żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

WAŻNE!

Przeróbki produktu bez zgody producenta, montaż w innej formie niż przewidziana skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub za pośrednictwem Sprzedającego: PHUB EURO-BAU Małgorzta Kordyl, Lubomyśle 56, 62-561 Ślesin. Reklamacje te rozpatrywane będą przez właściwego gwaranta.

Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego: PHUB EURO-BAU Małgorzta Kordyl, Lubomyśle 56,
62-561 Ślesin, chyba że z okoliczności powstania wady wynika inaczej.

Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego.